财务指标









{"title":["\u79d1\u76ee\\\u65f6\u95f4",["\u57fa\u672c\u6bcf\u80a1\u6536\u76ca","\u5143"],["\u6bcf\u80a1\u51c0\u8d44\u4ea7","\u5143"],["\u6bcf\u80a1\u7ecf\u8425\u73b0\u91d1\u6d41","\u5143"],["\u6bcf\u80a1\u8d44\u672c\u516c\u79ef\u91d1","\u5143"],["\u6bcf\u80a1\u672a\u5206\u914d\u5229\u6da6","\u5143"]],"report":[["2017-03-31","2016-12-31","2016-09-30","2016-06-30","2016-03-31","2015-12-31","2015-09-30","2015-06-30","2015-03-31","2014-12-31","2014-09-30","2014-06-30","2014-03-31","2013-12-31","2013-09-30","2013-06-30","2013-03-31","2012-12-31","2012-09-30","2012-06-30","2012-03-31","2011-12-31","2011-09-30","2011-06-30","2011-03-31","2010-12-31","2010-09-30","2010-06-30","2010-03-31","2009-12-31","2009-09-30","2009-06-30","2009-03-31","2008-12-31","2008-09-30","2008-03-31","2007-12-31","2006-12-31","2005-12-31"],["0.05","0.37","0.19","0.10","0.03","0.38","0.19","0.13","0.07","0.52","0.29","0.18","0.11","0.75","0.48","0.25","0.08","0.65","0.26","0.13","-0.04","0.48","0.54","0.45","0.28","1.11","0.82","0.63","0.63","1.41","1.05","0.67","0.01","0.69","0.56",null,"0.85","7.21",null],["2.09","2.05","1.86","1.78","1.73","2.46","2.28","2.26","2.72","2.65","2.42","2.37","4.13","4.03","3.76","3.52","4.63","4.55","4.17","4.04","4.16","4.20","4.13","4.01","5.78","5.48","5.19","5.00","8.36","7.73","7.37","3.14",null,"2.44",null,null,"1.65","10.48",null],["-0.12","1.12","0.70","0.42","0.17","0.31","0.25","0.04","-0.26","-1.21","-0.89","-0.59","-0.29","1.09","0.62","0.40","-0.0005","0.69","-0.06","-0.24","-0.32","0.0030","-0.32","-0.33","-0.42","1.41","0.61","0.43","0.59","2.05","1.31","0.78","-0.05","0.75",null,null,"1.36","7.88",null],["0.28","0.28","0.28","0.28","0.25","0.63","0.63","0.67","0.46","0.46","0.46","0.51","1.32","1.32","1.32","1.31","1.70","1.70","1.70","1.70","1.76","1.76","1.63","1.60","2.70","2.69","2.69","2.69","4.57","4.57","4.57","0.17",null,"0.13",null,"0.01","0.01","0.76","0.62"],["0.66","0.61","0.48","0.39","0.33","0.61","0.47","0.41","0.93","0.86","0.71","0.61","1.38","1.27","1.09","0.86","1.47","1.40","1.09","0.96","1.03","1.07","1.32","1.24","1.81","1.53","1.34","1.16","2.53","1.89","1.70","1.83",null,"1.17",null,"0.72","0.57","6.24","3.13"]],"simple":[["2017-03-31","2016-12-31","2016-09-30","2016-06-30","2016-03-31","2015-12-31","2015-09-30","2015-06-30","2015-03-31","2014-12-31","2014-09-30","2014-06-30","2014-03-31","2013-12-31","2013-09-30","2013-06-30","2013-03-31","2012-12-31","2012-09-30","2012-06-30","2012-03-31","2011-12-31","2011-09-30","2011-06-30","2011-03-31","2010-12-31","2010-09-30","2010-06-30","2010-03-31","2009-12-31","2009-09-30","2009-06-30","2009-03-31","2008-12-31","2008-09-30","2008-03-31","2007-12-31","2006-12-31","2005-12-31"],["0.05","0.1797","0.0865","0.0692","0.03","0.1783","0.0613","0.0779","0.07","0.2299","0.1021","0.1259","0.11","0.2686","0.2355","0.1868","0.08","0.3848","0.1322","0.1699","-0.04","-0.0544","0.0856","0.2634","0.28","0.2938","0.1858","0.2582","0.63","0.3579","0.3216",null,"0.01",null,null,null,null,null,null],["2.09","2.05","1.86","1.78","1.73","2.46","2.28","2.26","2.72","2.65","2.42","2.37","4.13","4.03","3.76","3.52","4.63","4.55","4.17","4.04","4.16","4.20","4.13","4.01","5.78","5.48","5.19","5.00","8.36","7.73","7.37","3.14",null,"2.44",null,null,"1.65","10.48",null],["-0.12","0.42","0.28","0.25","0.17","0.07","0.21","0.30","-0.26","-0.32","-0.31","-0.30","-0.29","0.47","0.22","0.40","-0.0005","0.75","0.18","0.08","-0.32","0.32","0.01","0.09","-0.42","0.80","0.18","-0.16","0.59","0.74","0.53","0.83","-0.05",null,null,null,null,null,null],["0.28","0.28","0.28","0.28","0.25","0.63","0.63","0.67","0.46","0.46","0.46","0.51","1.32","1.32","1.32","1.31","1.70","1.70","1.70","1.70","1.76","1.76","1.63","1.60","2.70","2.69","2.69","2.69","4.57","4.57","4.57","0.17",null,"0.13",null,"0.01","0.01","0.76","0.62"],["0.66","0.61","0.48","0.39","0.33","0.61","0.47","0.41","0.93","0.86","0.71","0.61","1.38","1.27","1.09","0.86","1.47","1.40","1.09","0.96","1.03","1.07","1.32","1.24","1.81","1.53","1.34","1.16","2.53","1.89","1.70","1.83",null,"1.17",null,"0.72","0.57","6.24","3.13"]],"year":[["2016","2015","2014","2013","2012","2011","2010","2009","2008","2007","2006","2005"],["0.37","0.38","0.52","0.75","0.65","0.48","1.11","1.41","0.69","0.85","7.21",null],["2.05","2.46","2.65","4.03","4.55","4.20","5.48","7.73","2.44","1.65","10.48",null],["1.12","0.31","-1.21","1.09","0.69","0.0030","1.41","2.05","0.75","1.36","7.88",null],["0.28","0.63","0.46","1.32","1.70","1.76","2.69","4.57","0.13","0.01","0.76","0.62"],["0.61","0.61","0.86","1.27","1.40","1.07","1.53","1.89","1.17","0.57","6.24","3.13"]]}

{"title":["\u79d1\u76ee\\\u65f6\u95f4",["\u8425\u4e1a\u5468\u671f",""],["\u5b58\u8d27\u5468\u8f6c\u5929\u6570",""],["\u5e94\u6536\u8d26\u6b3e\u5468\u8f6c\u5929\u6570",""],["\u5b58\u8d27\u5468\u8f6c\u7387",""]],"report":[["2017-03-31","2016-12-31","2016-09-30","2016-06-30","2016-03-31","2015-12-31","2015-09-30","2015-06-30","2015-03-31","2014-12-31","2014-09-30","2014-06-30","2014-03-31","2013-12-31","2013-09-30","2013-06-30","2013-03-31","2012-12-31","2012-09-30","2012-06-30","2012-03-31","2011-12-31","2011-09-30","2011-06-30","2011-03-31","2010-12-31","2010-09-30","2010-06-30","2010-03-31","2009-12-31","2009-09-30","2009-06-30","2009-03-31","2008-12-31","2008-09-30","2008-03-31","2007-12-31","2006-12-31","2005-12-31"],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"72.86",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"12.47","13.39"],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0.20",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0.05","0.07"],["62.49","52.83","53.16","57.89","63.92","59.61","62.14","66.30","73.75","62.12","60.39","62.90","65.42","59.64","59.11","64.93","70.75","59.52","59.06","66.80","72.66","34.44","28.61","27.72","25.28","16.28","17.13","16.82","12.74","16.94","17.77","23.18",null,"17.43",null,"21.89","9.74","12.42","13.32"],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"446.11",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7631.63","5018.82"]],"simple":[["2017-03-31","2016-12-31","2016-09-30","2016-06-30","2016-03-31","2015-12-31","2015-09-30","2015-06-30","2015-03-31","2014-12-31","2014-09-30","2014-06-30","2014-03-31","2013-12-31","2013-09-30","2013-06-30","2013-03-31","2012-12-31","2012-09-30","2012-06-30","2012-03-31","2011-12-31","2011-09-30","2011-06-30","2011-03-31","2010-12-31","2010-09-30","2010-06-30","2010-03-31","2009-12-31","2009-09-30","2009-06-30","2009-03-31","2008-12-31","2008-09-30","2008-03-31","2007-12-31","2006-12-31","2005-12-31"],[null,"","","",null,"","","",null,"","","",null,"","","",null,"","","","72.86","","","",null,"","","",null,"","","",null,"","",null,"","",""],[null,"","","",null,"","","",null,"","","",null,"","","",null,"","","","0.20","","","",null,"","","",null,"","","",null,"","",null,"","",""],["62.49","-0.33","-4.73","-6.03","63.92","-2.53","-4.16","-7.45","73.75","1.73","-2.51","-2.52","65.42","0.53","-5.82","-5.82","70.75","0.46","-7.74","-5.86","72.66","5.83","0.89","2.44","25.28","-0.85","0.31","4.08","12.74","-0.83","-5.41","",null,"","","21.89","","",""],[null,"","","",null,"","","",null,"","","",null,"","","",null,"","","","446.11","","","",null,"","","",null,"","","",null,"","",null,"","",""]],"year":[["2016","2015","2014","2013","2012","2011","2010","2009","2008","2007","2006","2005"],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"12.47","13.39"],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0.05","0.07"],["52.83","59.61","62.12","59.64","59.52","34.44","16.28","16.94","17.43","9.74","12.42","13.32"],[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7631.63","5018.82"]]}

{"title":["\u79d1\u76ee\\\u65f6\u95f4",["\u6bcf\u80a1\u6536\u76ca\u540c\u6bd4\u589e\u957f\u7387",""],["\u8425\u4e1a\u6536\u5165\u540c\u6bd4\u589e\u957f\u7387",""],["\u51c0\u5229\u6da6\u540c\u6bd4\u589e\u957f\u7387",""],["\u51c0\u8d44\u4ea7\u6536\u76ca\u7387\u540c\u6bd4\u589e\u957f\u7387",""]],"report":[["2017-03-31","2016-12-31","2016-09-30","2016-06-30","2016-03-31","2015-12-31","2015-09-30","2015-06-30","2015-03-31","2014-12-31","2014-09-30","2014-06-30","2014-03-31","2013-12-31","2013-09-30","2013-06-30","2013-03-31","2012-12-31","2012-09-30","2012-06-30","2012-03-31","2011-12-31","2011-09-30","2011-06-30","2011-03-31","2010-12-31","2010-09-30","2010-06-30","2010-03-31","2009-12-31","2009-09-30","2009-06-30","2009-03-31","2008-12-31","2008-09-30","2008-03-31","2007-12-31","2006-12-31","2005-12-31"],["66.67%","37.04%","35.71%","11.11%","3.45%","18.75%","11.76%","18.18%","16.67%","23.81%","7.41%","28.57%","83.33%","50.00%","140.00%","150.00%","300.00%","35.42%","-51.85%","-71.11%","-121.05%","-35.14%","0.00%","7.14%","-24.32%","33.73%","32.26%","61.54%","6200.00%","104.35%","87.50%",null,null,"-18.82%",null,null,"-88.21%",null,null],["17.62%","33.10%","37.70%","40.71%","39.53%","42.39%","38.50%","35.23%","31.52%","29.07%","27.71%","32.13%","36.15%","36.47%","51.11%","55.71%","65.98%","13.38%","-2.33%","-12.83%","-20.50%","30.22%","40.62%","45.49%","33.27%","72.29%","65.15%","94.88%","202.17%","44.41%","34.05%",null,"-30.13%","-2.20%",null,null,"51.81%","56.51%",null],["51.18%","46.69%","50.89%","24.42%","21.82%","29.17%","15.03%","15.75%","12.90%","23.90%","7.07%","34.89%","77.68%","50.64%","138.41%","145.33%","294.47%","34.31%","-51.05%","-71.09%","-121.10%","-34.93%","-1.56%","7.08%","-24.68%","60.29%","69.34%","115.19%","9032.78%","127.27%","96.26%",null,"-93.93%","-17.74%",null,null,"11.98%","72.40%",null],["23.25%","24.32%","30.29%","11.58%","-27.56%","-26.27%","-35.34%","-35.86%","-4.66%","4.49%","-7.73%","11.45%","53.20%","31.06%","103.47%","116.39%","274.83%","23.97%","-51.57%","-71.26%","-119.51%","-43.45%","-17.49%","-11.00%","-35.85%","32.96%","41.57%","-40.30%",null,"-46.30%",null,null,null,"-44.86%",null,null,"-25.09%","7.96%",null]],"simple":[["2017-03-31","2016-12-31","2016-09-30","2016-06-30","2016-03-31","2015-12-31","2015-09-30","2015-06-30","2015-03-31","2014-12-31","2014-09-30","2014-06-30","2014-03-31","2013-12-31","2013-09-30","2013-06-30","2013-03-31","2012-12-31","2012-09-30","2012-06-30","2012-03-31","2011-12-31","2011-09-30","2011-06-30","2011-03-31","2010-12-31","2010-09-30","2010-06-30","2010-03-31","2009-12-31","2009-09-30","2009-06-30","2009-03-31","2008-12-31","2008-09-30","2008-03-31","2007-12-31","2006-12-31","2005-12-31"],["66.67%","0.80%","41.07%","-11.22%","3.45%","-22.45%","-39.92%","-38.15%","16.67%","-14.41%","-56.66%","-32.59%","83.33%","-30.19%","78.14%","9.97%","300.00%","807.19%","54.42%","-35.50%","-121.05%","-118.52%","-53.93%","1.98%","-24.32%","-17.91%","-42.22%",null,"6200.00%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],["17.62%","24.70%","32.60%","41.59%","39.53%","50.11%","44.42%","38.16%","31.52%","31.86%","20.42%","29.11%","36.15%","13.91%","44.08%","48.80%","65.98%","50.82%","19.66%","-6.78%","-20.50%","10.70%","31.42%","56.83%","33.27%","87.49%","28.14%","46.58%","202.17%","72.85%",null,null,"-30.13%",null,null,null,null,null,null],["51.18%","42.59%","99.55%","25.58%","21.82%","46.79%","13.72%","17.08%","12.90%","54.06%","-21.99%","21.34%","77.68%","-9.24%","131.58%","42.97%","294.47%","807.19%","54.42%","-35.50%","-121.10%","-127.78%","-30.89%","52.97%","-24.68%","39.55%","-1.77%","-10.76%","9032.78%","256.33%",null,null,"-93.93%",null,null,null,null,null,null],["23.25%","12.90%","92.28%","-16.60%","-27.56%","-9.64%","-41.84%","-12.96%","-4.66%","30.79%","-33.70%","2.66%","53.20%","-20.79%","101.90%","30.85%","274.83%","752.27%","47.66%","-40.18%","-119.51%","-124.18%","-41.85%","27.76%","-35.85%","-81.42%","115.31%","-77.76%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]],"year":[["2016","2015","2014","2013","2012","2011","2010","2009","2008","2007","2006","2005"],["37.04%","18.75%","23.81%","50.00%","35.42%","-35.14%","33.73%","104.35%","-18.82%","-88.21%",null,null],["33.10%","42.39%","29.07%","36.47%","13.38%","30.22%","72.29%","44.41%","-2.20%","51.81%","56.51%",null],["46.69%","29.17%","23.90%","50.64%","34.31%","-34.93%","60.29%","127.27%","-17.74%","11.98%","72.40%",null],["24.32%","-26.27%","4.49%","31.06%","23.97%","-43.45%","32.96%","-46.30%","-44.86%","-25.09%","7.96%",null]]}

{"title":["\u79d1\u76ee\\\u65f6\u95f4",["\u6d41\u52a8\u6bd4\u7387",""],["\u901f\u52a8\u6bd4\u7387",""],["\u4fdd\u5b88\u901f\u52a8\u6bd4\u7387",""],["\u4ea7\u6743\u6bd4\u7387",""]],"report":[["2017-03-31","2016-12-31","2016-09-30","2016-06-30","2016-03-31","2015-12-31","2015-09-30","2015-06-30","2015-03-31","2014-12-31","2014-09-30","2014-06-30","2014-03-31","2013-12-31","2013-09-30","2013-06-30","2013-03-31","2012-12-31","2012-09-30","2012-06-30","2012-03-31","2011-12-31","2011-09-30","2011-06-30","2011-03-31","2010-12-31","2010-09-30","2010-06-30","2010-03-31","2009-12-31","2009-09-30","2009-06-30","2009-03-31","2008-12-31","2008-09-30","2008-03-31","2007-12-31","2006-12-31","2005-12-31"],["1.79","1.75","1.85","1.87","1.74","1.68","1.96","1.96","1.56","1.65","1.87","2.54","3.01","2.54","3.55","3.51","3.29","2.25","2.54","4.15","4.26","3.69","4.37","3.91","3.93","3.15","4.73","4.47","4.88","4.81","6.30","2.72",null,"2.33",null,"1.86","1.57","1.83","1.56"],["1.72","1.68","1.78","1.84","1.72","1.66","1.95","1.95","1.55","1.63","1.84","2.50","2.96","2.50","3.42","3.38","3.21","2.20","2.17","3.92","4.03","3.56","4.20","3.75","3.75","3.02","4.36","4.45","4.87","4.66","6.28","2.69",null,"2.31",null,"1.83","1.54","1.79","1.55"],["1.31","1.35","1.34","1.34","1.19","1.10","1.33","1.32","0.84","0.81","1.10","1.61","2.46","2.19","3.02","3.14","2.93","2.03","2.17","3.92","4.03","3.56","4.20","3.75","3.75","3.02","4.36","4.45","4.87","4.66","6.28","2.69",null,"2.31",null,"1.83","1.54","1.79","1.55"],["0.80","0.84","0.92","0.88","0.95","1.06","0.84","0.83","1.15","1.00","0.76","0.43","0.34","0.42","0.29","0.29","0.31","0.56","0.46","0.23","0.21","0.27","0.20","0.23","0.22","0.32","0.20","0.22","0.21","0.22","0.16","0.32",null,"0.54",null,"0.65","0.86","1.04","1.28"]],"simple":[["2017-03-31","2016-12-31","2016-09-30","2016-06-30","2016-03-31","2015-12-31","2015-09-30","2015-06-30","2015-03-31","2014-12-31","2014-09-30","2014-06-30","2014-03-31","2013-12-31","2013-09-30","2013-06-30","2013-03-31","2012-12-31","2012-09-30","2012-06-30","2012-03-31","2011-12-31","2011-09-30","2011-06-30","2011-03-31","2010-12-31","2010-09-30","2010-06-30","2010-03-31","2009-12-31","2009-09-30","2009-06-30","2009-03-31","2008-12-31","2008-09-30","2008-03-31","2007-12-31","2006-12-31","2005-12-31"],["1.79","1.75","1.85","1.87","1.74","1.68","1.96","1.96","1.56","1.65","1.87","2.54","3.01","2.54","3.55","3.51","3.29","2.25","2.54","4.15","4.26","3.69","4.37","3.91","3.93","3.15","4.73","4.47","4.88","4.81","6.30","2.72",null,"2.33",null,"1.86","1.57","1.83","1.56"],["1.72","1.68","1.78","1.84","1.72","1.66","1.95","1.95","1.55","1.63","1.84","2.50","2.96","2.50","3.42","3.38","3.21","2.20","2.17","3.92","4.03","3.56","4.20","3.75","3.75","3.02","4.36","4.45","4.87","4.66","6.28","2.69",null,"2.31",null,"1.83","1.54","1.79","1.55"],["1.31","1.35","1.34","1.34","1.19","1.10","1.33","1.32","0.84","0.81","1.10","1.61","2.46","2.19","3.02","3.14","2.93","2.03","2.17","3.92","4.03","3.56","4.20","3.75","3.75","3.02","4.36","4.45","4.87","4.66","6.28","2.69",null,"2.31",null,"1.83","1.54","1.79","1.55"],["0.80","0.84","0.92","0.88","0.95","1.06","0.84","0.83","1.15","1.00","0.76","0.43","0.34","0.42","0.29","0.29","0.31","0.56","0.46","0.23","0.21","0.27","0.20","0.23","0.22","0.32","0.20","0.22","0.21","0.22","0.16","0.32",null,"0.54",null,"0.65","0.86","1.04","1.28"]],"year":[["2016","2015","2014","2013","2012","2011","2010","2009","2008","2007","2006","2005"],["1.75","1.68","1.65","2.54","2.25","3.69","3.15","4.81","2.33","1.57","1.83","1.56"],["1.68","1.66","1.63","2.50","2.20","3.56","3.02","4.66","2.31","1.54","1.79","1.55"],["1.35","1.10","0.81","2.19","2.03","3.56","3.02","4.66","2.31","1.54","1.79","1.55"],["0.84","1.06","1.00","0.42","0.56","0.27","0.32","0.22","0.54","0.86","1.04","1.28"]]}

指标变动说明

变动科目 本期数值 上期数值 变动幅度 变动原因
支付其他与经营活动有关的现金(元) 24.01亿 14.10亿 70.36% 1、本报告期公司金融服务业务发放的小额贷款比上期增加71267.91万元;2、本报告期公司支付的互联网%2B业务代收款和第三方的营销费用比上期增加19708.61万元。
短期借款(元) 7.40亿 4.80亿 54.17% 本报告期公司向银行的借款增加。
支付的各项税费(元) 2.12亿 1.51亿 40.57% 1、本报告期公司支付的上年度企业所得税比上期增加5306.07万元;2、本报告期公司支付的上年四季度流转及附加税比上期增加998.37万元。
偿还债务支付的现金(元) 1.65亿 6.66亿 75.23% 本报告期公司偿还银行借款比上期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1.33亿 2.96亿 54.95% 本报告期公司偿还已到期的资产证券化本金比上期减少16899.25万元。
长期待摊费用(元) 1.19亿 7920.97万 49.96% 增加的金额本报告期公司公寓管理业务快速发展而增加的公寓装修费。
应收票据(元) 1.17亿 2.21亿 46.96% 本报告期公司收回部分票据款项而减少。
其他流动负债(元) 9974.31万 2.27亿 56.03% 本报告期公司已偿还到期资产证券化本金12700.76万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6916.04万 1140.45万 506.43% 本报告期公司公寓管理业务支付的公寓装修款比上期增加5366.24万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2002.29万 4181.29万 52.11% 1、本报告期公司支付借款及资产证券化的利息比上期减少1883.54万元;1、本报告期公司支付给少数股东的股利比上期减少295.46万元。
投资支付的现金(元) 1583.58万 3144.50万 49.64% 1、本报告期公司支付投资世联同创不动产稳健一号基金1562.72万元;2、本报告期公司支付北海森海豪庭酒店管理有限公司第一期股权转让款20.85万元。
投资收益(元) 1073.62万 7.84万 13594.13% 1、本报告期公司投资的同创世联地产平衡二号基金,分配投资收益968.65万元,上期公司无此项收益。2、本报告期公司出售深圳市南电云商有限公司13%股权,获得投资收益45.00万元,上期公司无此项收益。
应付股利(元) 802.05万 1258.59万 36.27% 期初暂未支付给少数股东的股利在本报告期内陆续支付。
营业税金及附加(元) 751.55万 6409.28万 88.27% 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,公司从2016年5月1日起全部征收增值税,导致本报告期公司的营业税金相应减少。
营业外收入(元) 700.19万 72.18万 870.06% 本报告期公司收到的政府补助比上期增加。
少数股东损益(元) 558.73万 -325.80万 271.49% 本报告期山东世联、北京安信行和四川嘉联确认的少数股东损益增加。
财务费用(元) 441.48万 720.17万 38.7% 1、本报告期公司对外融资减少,利息支出同比减少823.96万元;2、本报告期公司利息收入同比减少592.00万元。
吸收投资收到的现金(元) 340.00万 40.00万 750.00% 1、本报告期子公司上海世联行股权投资管理有限公司收到另一投资方的投资款280.00万元;2、本报告期子公司深圳超咖市集商业运营有限公司收到另一投资方的投资款60.00万元。
营业外支出(元) 117.84万 32.70万 260.37% 本报告期公司支出的赔偿罚款比上期增加。
非流动负债递延收益(元) 36.00万 57.60万 37.5% 本项目的余额为政府补助的小样青年社区创客专项资金,按补助协议的约定这部分金额需要在1年以后才能结转入损益,按会计准则规定在本项目列示,本报告期根据规定结转。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 24.98万 46.20万 45.93% 本报告期公司处置车辆收到的现金比上期减少18.54万元。
外币财务报表折算差额(元) -2.34万 1700.00 1476.47% 本报告期内外币汇率变动,境外子公司外币报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异变动。
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3.20万 -8.21万 61.02% 本报告期内外币汇率变动,境外子公司外币报表合并折算为人民币报表产生的汇率折算差异减少。

资产负债构成

科目 金额
流动资产 61.13亿元
固定资产 1.66亿元
长期投资 3061.84万元
无形资产 399.20万元
其它 14.60亿元
资产总计 77.75亿元
科目 金额
流动负债 34.06亿元
其它 36.00万元
负债总计 34.07亿元

财务报表查看

年份 一季度报告 中报 三季度报告 年报
2017 -- -- --
2016
2015
关闭
关闭